وتر

▬ نوشتن خوب است.
▬ دیدار
▬ دکتر همه چیز دان!!!
▬ من و خجالت‌هایم
▬ چرا؟
▬ امضا نکردم
▬ کرسی آزاد اندیشی
▬ تریبون آزاد
▬ باد هوا
▬ نقد بدون "د"
▬ ژست های زیباتر از عمل
▬ نحـــــــــب
▬ ما معیاریم!
▬ بهشت
▬ حرف های جدی