وتر http://vatar.mihanblog.com 2020-02-17T12:40:49+01:00 text/html 2016-06-16T04:17:00+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی نوشتن خوب است. http://vatar.mihanblog.com/post/72 <p>دلم برای نوشتن تنگ شده </p> <p>و برای طراحی کردن. </p> text/html 2014-07-23T18:36:52+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی دیدار http://vatar.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2">"خبر و تصاویر&nbsp;<a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27030" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma;">این دیدار</a>&nbsp;مرا باز</font></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> در شور و حال حسرت‌آلود حضور در حسینیه امام خمینی (ره) در یک دیدار دانشجویی فرو برد. شور و حال و اشتیاقی که دیگر چندان امیدی هم با آن نیست.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span class="highlight"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">به</span></span></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یاد دارم</span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span>-از سال‌های دور- هرگز دل خود را از آتش این اشتیاق، رها نیافته‌ام. اما حتی در دوران حضور در بسیج دانشجویی که دوستان عزیز بسیجی ام، برای بار اول یا حتی برای چندمین بار، می‌توانستند در خط این دیدار قرار بگیرند .. و من نمی‌توانستم!<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یا</span></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span class="highlight"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بهتر</span></span></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span class="apple-converted-space"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span>بگویم: هیچ وقت نوبت به من نرسید. بله، حتی در آن دوران هم که گاهی احساس می‌کردم دیگر نوبت به من نخواهد رسید، دلم از امید میسر شدن این سفر، خالی نمانده بود .. و این امید، اگر چه در زمانی و با سفر رهبری در اردیبهشت ماه 87 به شیراز، اندکی برآورده گشته بود، اما آتش آن شوق سوزنده‌تر و مشتعل‌تر شده بود .. در سال‌های مسئولیتم در بسیج دانشجویی چشم<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">امید</span></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span class="highlight"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">به</span></span></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">پس از آن دوران دوخته بودم .. اما امروز ..؟ شور و اشتیاقی بی‌سکون و امیدی تقریبا فرو مرده .. تنها&nbsp;</span><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تسلا</span></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image: initial;background-attachment:initial;background-size: initial;background-origin: initial; background-clip: initial;background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span class="highlight"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size: initial; background-origin: initial;background-clip: initial;background-position:initial; background-repeat:initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">به</span></span></span><span dir="LTR"></span></span><span dir="LTR"></span></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خواندن شرح این دیدارهاست که خود بازافزاینده‌ی شوق نیز هست."</span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span class="apple-converted-space"><span style="background-image:initial;background-attachment: initial;background-size: initial;background-origin: initial;background-clip: initial; background-position:initial;background-repeat:initial"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></span></span></span></p></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;"><span style="line-height: 115%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">.:: متن بالا اقتباس، برداشت، وام و یا هرچیز دیگری که اسمش را می‌گذارید از&nbsp;<a href="http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17811" target="_blank" title="">این متن</a>&nbsp;است.</span></font></div> text/html 2014-05-13T07:04:33+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی دکتر همه چیز دان!!! http://vatar.mihanblog.com/post/70 <p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 10pt; color: black;">حسن عباسی با تاکید براینکه خراب شدن هدفمندی یارانه‌ها در چهار سال گذشته ربطی به تفکر ولایی و اسلام ندارد، خاطرنشان کرد: لیبرالیسم بود که کارها را خراب کرد و هر نماینده مجلس یا کاندیدای ریاست جمهوری بخواهد با نام اصولگرایی، جریان ولایتمدار و تفکر بسیجی وارد صحنه شود باید تضمین دهد بین لیبرالیسم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با اصل اسلام فاصله را مشخص کند</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 10pt; color: black;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span>.</span><font size="2"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 10pt; color: black;"></span></font></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 10pt; color: black;">به گفته عباسی، آنچه در هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ پیاده شده، ربطی به اسلام و حزب الهی‌ها ندارد</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 10pt; color: black;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span>.</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 10pt; color: black;">رئیس اندیشکده یقین با اشاره به اینکه اقتصاددان اصولگرایی که در کنار اقتصاددان لیبرال می‌نشیند اعتقاد به اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب ندارد، بیان کرد: اجازه نمی‌دهیم با انگاره‌ها و جهت‌گیری‌های رهبر معظم انقلاب شعاری برخورد کرده و در زبان بگویند اما در عمل طوری دیگری پیاده شود.(<a href=" http://www.parsine.com/fa/news/188802/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF" target="" title="">+</a>)</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 10pt; color: black;"></span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اما بخشی از بیانات رهبر عزیز انقلاب:</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;">زمینه‌ی دیگری که در آن،&nbsp;<b>همت مضاعف</b>&nbsp;را انسان مشاهده میکند و به دنبال خود، دریائی از کار به وجود می‌آید، مسئله‌ی عرصه‌های اقتصادی است که یک نمونه‌ی آن،&nbsp;<b>گام بلند هدفمند کردن یارانه‌ها</b>ست. خوب است ملت عزیز ما بدانند که همه‌ی صاحبنظران اقتصادی - چه آن کسانی که از لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی با دولت فعلی موافقند، و چه آن کسانی که دیدگاه‌های اقتصادی آنها مخالف با نظرات دولت فعلی است - متفقند که هدفمند کردن یارانه‌ها یک کار بسیار لازم، بسیار اساسی و بسیار مفید است.&nbsp;<b>این، جزو آرزوهائی بود که سالهای گذشته از دولتها&nbsp;<u>مطالبه</u>&nbsp;میشد</b>. ورود در این میدان، کار دشوار و سختی است؛ زمینه‌ها هم آماده نبود. بحمداللَّه اکنون این کار شروع شده است. همکاری ملت و دولت در این زمینه هم انصافاً عالی بود. حرکت مردم در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها، حرکت عالی‌ای بود. آثار این کار در آینده بتدریج آشکار میشود؛ اگرچه تا امروز هم بعضی از آثار مثبت آن آشکار شده است.&nbsp;<b>اهداف مهم این کار، در درجه‌ی اول، توزیع عادلانه‌ی یارانه‌هاست.</b>&nbsp;دستگاه مدیریت کشور یارانه‌هائی را بین مردم تقسیم میکند. با شکل قبلی، این یارانه‌ها به کسانی که بیشتر پول داشتند، بیشتر مصرف میکردند، بیشتر میرسید؛ اما به کسانی که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف میکردند، این یارانه‌ها کمتر میرسید.&nbsp;<b>با هدفمند کردن یارانه‌ها، توزیعِ عادلانه انجام میگیرد؛ یعنی به همه، به نسبت واحدی میرسد. این، یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعی است</b></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><b><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span>.</span></b><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"></span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1 فروردین 90</font></font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">::::::::::::::::::::::::::::::<wbr>:::::::::::::::::::</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;">اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حقاً و انصافاً از&nbsp;<b>اقدامات بزرگ و شجاعانه دولت&nbsp;</b>است و&nbsp;<b>نباید با تمسک به برخی مشکلات آن را تضعیف کرد</b></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><b><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span>.</span></b><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"></span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5 اردیبهشت 90</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">::::::::::::::::::::::::::::::<wbr>:::::::::::::::::::</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;">سال ۹۰ را سال "جهاد اقتصادی"&nbsp;</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;">&nbsp;<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اعلام کردیم؛ لذا من از مسائل اقتصادی آغاز میکنم.&nbsp;<b>تحرک اقتصادی مسئولین کشور با همراهی مثال‌زدنی و تحسین‌برانگیز مردم در طول سال ۹۰ قابل ذکر است.</b>&nbsp;از جمله‌ی آنچه که میتوان در این زمینه مطرح کرد،&nbsp;<b>همین مسئله‌ی هدفمندی</b></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><b><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span>&nbsp;</span></b></span><b><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">یارانه‌هاست</span></b><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">. همه‌ی کارشناسان اقتصادی، چه در دولتهای قبلی، چه در دولت کنونی متفق‌القولند که هدفمندی یارانه‌ها برای کشور یک نیاز و یک ضرورت است؛ همه این را اعتراف کرده‌اند. با وجود اینکه این معنا مورد اتفاق همه بوده است، اما این اقدام لازم به خاطر دشواری‌هایش، به خاطر پیچیدگی‌هایش، بر زمین مانده بود. دولت و مجلس در سال ۹۰، در شرائط تحریم، در شرائطی که دشواری و پیچیدگی این کار بیشتر از همیشه است، همت کردند، اقدام کردند و مراحل مهمی از این کار را پیش بردند. کار تمام نشده است؛ اما&nbsp;<b>آنچه که تاکنون مسئولان کشور - چه در دولت، چه در مجلس شورای اسلامی - اقدام کرده‌اند</b>&nbsp;و پشتیبانی و همدلی و همراهی ملت، آنها را قرین موفقیت کرده،&nbsp;<b>بسیار مهم و قابل توجه است</b></span><b><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span>.</span></b></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"></span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;">هدف های عمده‌ی این قانون، چند مطلب بسیار اساسی است که من اشاره میکنم. <b>آحاد مردم عزیز ما اینها را شنیده‌اند،&nbsp;لیکن باید تأمل و تعمق کنند. این کار، کار بزرگی است؛ کار مهمی است</b>. یکی از هدف های این قانون عبارت است از توزیع عادلانه‌ی یارانه‌هائی که نظام و دولت به مردم میدهد. من قبلاً در یک صحبتی شرح دادم که یارانه‌ها همیشه به صورت نامتعادل و غیر عادلانه در بین قشرهای مختلف مردم تقسیم میشده است؛ طبیعت کار یارانه‌ی عمومی همین است. با</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px;">&nbsp;هدفمندی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;">یارانه‌ها، در واقع یک تعادلی، یک اجرای عدالتی در تقسیم و توزیع یارانه‌ها وجود پیدا کرده است.&nbsp;<b>و من خبرهای موثقی از سراسر کشور دارم که حاکی از آن است که این کار در بهبود زندگی طبقات ضعیف نقش مؤثر داشته است.</b>&nbsp;این یکی از هدفهاست، که مهمترین هدف و مقصد از این قانون هم همین است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span>.</span></span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"></span></span></span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1 فروردین 91</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آنچه که من برداشت کردم:</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آقا هدفمندی یارانه ها را مصداق&nbsp;<b>همت مضاعف&nbsp;</b>و&nbsp;<b>تحرک اقتصادی مسئولین کشور&nbsp;</b>دانسته اند و از نظر آقای عباسی این ها یعنی برخورد شعاری با جهت گیری های رهبری!!! که آقای عباسی دیگر به کسی اجازه نخواهد داد اینجوری برخورد شعاری بکند!</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از منظر آقای عباسی هدفمندی یارانه ها هم کار لیبرال ها بود و مردم را از اسلام و انقلاب و بسیج و حزب الله متنفر کرد و آقای عباسی میخواهد توی دهن هرکسی که از این کارهای بد می کند بزند!!!</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 13px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; direction: rtl;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: black;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ممنون آقای عباسی!!!</font></span></p> text/html 2014-02-14T08:11:21+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی من و خجالت‌هایم http://vatar.mihanblog.com/post/69 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"></p><div style="text-align: justify;"><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آقای مهدی آقا</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با تو هستم</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بله</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با خودت</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با خود خود خودت</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حواست هست؟&nbsp;</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نماز خواندن که خجالت کشیدن ندارد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روزه گرفتن هم خجالت کشیدن ندارد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">همان طور که برداشتن تکه کاغذی از روی زمین و انداختنش در سطل، خجالت کشیدن ندارد.</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تازه</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کجای کاری؟&nbsp;</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>بلند</b> صلوات فرستادن موقع شروع امتحان دانشگاه هم _ وقتی کسی صلواتی نمی‌فرستد (نه ببخشید! وقتی همه در دلشان صلوات می‌فرستند!) _ خجالت کشیدن ندارد.</font></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این‌ها که چیزی نیست آقای مهدی آقا</span></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چسباندن پوستری که با واسطه یا بدون واسطه، تبلیغ آرمان توست در دانشگاه هم، خجالت کشیدن ندارد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گرفتن پلاکاردی که شعار حق تو روی آن نوشته شده، در نماز جمعه هم، خجالت کشیدن ندارد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پخش نشریه‌ای که حرف حقت را در آن می‌زنی، در دانشگاه هم، خجالت کشیدن ندارد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نصب بنر هم در دانشگاه خجالت کشیدن ندارد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مگر یادت رفته که روزی هم قطارانت خودشان با آچار و چکش و الخ، داربست‌ها را برای نصب بنر آماده می‌کردند؟&nbsp;</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حالا دیگر خدماتی‌ها و تاسیساتی‌ها زحمتش را می‌کشند؟!&nbsp;</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اینکه اشکالی ندارد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هر کس وظیفه خودش را انجام می‌دهد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>اما</b></font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آقای مهدی آقا</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اجازه نده <b>امکانات</b> بیاید و <b>اخلاص</b> برود</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نگذار <b>تکنولوژی</b> بیاید و <b>صفا</b> را ببرد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دقت کردی؟ انگار این‌ها با هم رابطه‌ی معکوس دارند؟!!&nbsp;</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نگذار ابزار و وسایل و بشرساخته‌های بی‌جان، سهم تو را از کار برای خدا کم کنند</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">فرصت کار برای خدا را به این مفتی از دست نده</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خجالت نکش</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گول ظاهر به اصطلاح آکادمیک و با کلاس دانشگاه را نخور</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گول "حالا بعدا که خلوت‌تر شد" را نخور</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بسیجی کسی ست که در لحظه‌‌ همان جایی‌ست که «باید» باشد و‌‌ همان کاری را می‌کند که درست «همان موقع» باید انجام شود</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگر هر از گاهی ناپرهیزی کردی و خواستی کاری برای رضای خدا انجام بدهی از انجامش خجالت نکش</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سرت را بالا بگیر&nbsp;</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آقای مهدی آقا</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بسیجی گوشش به حرف‌های بی‌خود دیگران نیست</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بسیجی اهمیتی به معدود نگاه‌های کوته‌فکرانه و حقیرانه‌ی دیگران نمی‌دهد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بسیجی وقت عمل به وظیفه، از نگاه و حرف دیگران نه می‌ترسد و نه خجالت می‌کشد.&nbsp;</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آقای مهدی آقا</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به بقیه درباره‌ی این حرف‌هایی که زدم چیزی نگو</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ممکن است خدایی نکرده بهشان بربخورد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آخر سطح فهم من فقط به همین چیز‌های الکی می‌رسید</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگر هم به کسی گفتی، حتما حتما بگو که این‌ها را برای تو گفتم. که یک وقت به‌شان برنخورد</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آخر من این‌ها را فقط برای تو گفتم</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تویی که همیشه بی‌خودی خجالت می‌کشیدی</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تویی که فقط دنبال کار تئوریک و فکری بودی</font></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و از نصب پوستر و پخش نشریه و... خجالت می‌کشیدی و این کار‌ها را کسر شأنِ بی‌خاصیت خودت می‌دانستی...&nbsp;</font></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">فهمیدی یا نه؟&nbsp;</span></div><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اگر نفهمیدی تا جور دیگری بفهمانمت!!!</font></div></div> text/html 2013-05-10T13:41:13+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی چرا؟ http://vatar.mihanblog.com/post/68 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">- چرا باید همایش حامیان دعوت از یک شخص برای اعلام کاندیدتوری در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">- چرا باید در همایش حامیان دعوت از دکتر جلیلی در شیراز یکی از کاندیداهای احتمالی شورای شهر شیراز سخنرانی کند؟ چرا باید این تریبون را به اسم دکتر جلیلی در اختیار ایشان قرار داد؟</span></div><span lang="FA"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اگر افراد دیگری همین کار را برای کاندیداهای دیگر شورای شهر انجام می دادند، چه کسانی سینه چاک می دادند و فریاد "وا قانونا" سر میدادند؟</span></div></span><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- چرا دیگرانی که این روش ها را درست نمی دادند متهم به خمودگی می شوند؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- چرا دوستانی که تا چند مدت پیش کوچکترین نقدی به آیت الله مصباح را بر نمی تابیدند و به صحبت های ایشان استناد می کردند، امروز ایشان دیگر برایشان حجت نیست؟ آیا با صحبت های مرحوم آیت الله خوشوقت نیز در آینده همین برخورد را خواهند کرد؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- چرا دوستان هیچ نقطه ی تاریک و یا حداقل ابهامی را در کارنامه دکتر جلیلی نمی بینند؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">- چرا عده ای در حالی که به رفتار اطرافیان دکتر لنکرانی در مورد بی عیب نشان دادن ایشان، انتقاد دارند، خودشان مشابه همان رفتار را در مورد دکتر جلیلی انجام می دهند؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">این ها تنها چند سوال ساده </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">است، همین!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.:: من دکتر جلیلی را دوست دارم اما عملکرد کسانی که امروز به نام حمایت از وی فعالیت می کنند را خیر!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">.:: به نظرم در صورتی که دکتر جلیلی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند، دقیقا می داند دارد چه کار میکند و بر روی یک روال برنامه ریزی شده (شاید از قبل) گام بر میدارد و درخواست ها و طومارها تاثیر چندانی در تصمیم او نداشته است.</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2013-03-05T20:47:14+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی امضا نکردم http://vatar.mihanblog.com/post/67 <font size="1"><font size="1"> </font><p dir="rtl" align="right"><font size="1"></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="1">&nbsp;</font></font></p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="1"> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حالا من زیاد کار ندارما، اما</font><span lang="EN"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">:</font></span></p> </font></font></font><p dir="rtl" align="justify"><font size="1"><font size="1"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a title="" href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21890" target="_blank"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آقا در دیدار با مردم قم 19 دی ماه 91</font></span><span lang="EN"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">:<br></font></span></font></span></a></font></span></font></span></font></font><span lang="EN"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">... "</font></span><font size="1"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> انتخابات یك حق است و یك وظیفه است. ما هر كداممان به عنوان یك فرد از افراد این ملت، هم حق داریم در انتخابات شركت كنیم، هم وظیفه داریم. آن كسانى كه به نظام جمهورى اسلامى معتقدند، قانون اساسى را قبول دارند، هم از این حق می خواهند استفاده كنند، هم این وظیفه را می خواهند انجام دهند. همه باید این وظیفه را انجام دهند. یكى <b>وظیفه‌اش این است كه بیاید صلاحیت‌هاى خودش را در معرض انتخاب مردم قرار دهد</b>. هر كسى كه <b>در خود صلاحیتى احساس میكند </b>و <b>كار اجرائى بلد است</b>، مى‌آید و خود را در معرض انتخاب مردم می گذارد. <b>اداره‌ى مملكت و كار اجرائى، كار كوچكى نیست.</b> كارهاى بزرگ و بارهاى سنگینى بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممكن است كسانى كه در سطوح دیگرى كار میكنند، ابعاد این سنگینى را هم بعضاً تشخیص ندهند كه چقدر این بار سنگین است. آن كسانى كه وارد میدان میشوند، باید كسانى باشند كه در خود توانائىِ كشیدن این بار را بیابند..."</font></span></font></p><font size="1"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="1"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a title="" href="http://www.shirazna.ir/news/41915" target="_blank"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">330 دانشجو و دانش آموخته دانشگاه های شیراز در نامه دعوت از دکتر جلیلی:<br></font></font></a></font>"بی تردید رئیس جمهور ایران اسلامی در دهه ی پیشرفت و عدالت و در این پیچ عظیم تاریخی، باید <b>ساده زیست، ولایت مدار، ضد فساد ، استکبار ستیز، معتقد به گردش نخبگان، متخصص، دارای سابقه مقابله جدی با فتنه، انحراف، جریان دوم خرداد و سایر گفتمان های ناسالم، واقع بین، مدبر، دارای سابقه ی روشن در دفاع مقدس، غیر مرتبط با مراکز قدرت و ثروت، مردم دار، متقی و معتقد به خرد جمعی و مدیریت عقلانی</b> باشد."</font></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اول: ویژگی هایی که دوستان دانشجو و دانش آموخته دانشگاه های شیراز! برای رئیس جمهور ایران اسلامی برشمردند موارد خوب و به جایی است اما کاش این ویژگی که آقا اشاره کردند هم در خیل این موارد جایی داشت...</font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دوم: &nbsp;آقا می فرمایند در معرض انتخابِ مردم قرار دادنِ صلاحیت ها، <b>وظیفه</b> است. ما باید دیگران را به وظیفه برسانیم آیا؟! افراد با ویژگی های ذکر شده نباید توانایی تشخیص وظیفه خودشان را داشته باشند آیا؟! و ...</font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سوم: به نظرم رفتارها نسبت به دکتر لنکرانی و دکتر جلیلی دوگانه است، اینجوری درست نیست...</font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">چهارم: پیش بینی می کنم اکثر امضا کنندگان این دعوت از متن دقیق نامه اطلاعی نداشتند...</font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پنجم:&nbsp;قسمت اول این مطلب (</font></font><a href="http://vatar.mihanblog.com/post/34" target="_blank" title="">+</a><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">) را هم بخوانید. به خدا ما هم آقای دکتر جلیلی را دوست داریم...</font></font></p> <p align="justify"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پــــــی‌نوشتــــــ:<br>1. در کل نفس دعوت کردن دانشجویان از شخص یا اشخاص را برای کاندیداتوری جالب نمی دانم فارغ از اینکه چه کسی دعوت می شود.</font></p> text/html 2012-11-29T03:29:19+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی کرسی آزاد اندیشی http://vatar.mihanblog.com/post/66 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://vatar.persiangig.com/image/Korsi%20IRI%20%26%20USA.jpg"></P> text/html 2012-11-08T05:12:11+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی تریبون آزاد http://vatar.mihanblog.com/post/65 <P align=center><IMG border=1 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://vatar.persiangig.com/image/Teribon%20psd.jpg"><FONT size=1>&nbsp;</FONT></P> <P align=center><FONT size=1><FONT size=2>ساعت 12:30 روز 24 آبان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی<BR>جنب کافی شاپ دانشگاه، روبروی پایگاه فجر بسیج دانشجویی شهید شاهچراغی</FONT></P> <P align=center></FONT><FONT size=1>&nbsp;</P></FONT> text/html 2012-10-27T05:10:05+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی باد هوا http://vatar.mihanblog.com/post/64 <FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مطمئنم اگر همه مردم دنیا تصمیم&nbsp;می‌گرفتند که تا قبل از اینکه راجع به یک موضوع مشخص، اطلاعات کامل به دست نیاورده‌اند، درباره‌ی آن موضوع اظهار نظر نکنند؛ اولا از حجم حرف زدن‌های بی‌خاصیت به شدت کاسته می‌شد، ثانیا خیلی از زمان‌ها و انرژی‌ها، در کلنجار رفتن و جدل و بحث‌های بی‌پایان، بی‌‌خودی هدر نمی‌رفت&nbsp;و ثالثا بخش زیادی از مشکلات ما بین مردم اصلا به وجود نمی‌آمد!</SPAN></P></SPAN></SPAN></FONT></FONT> text/html 2012-10-25T05:14:28+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی نقد بدون "د" http://vatar.mihanblog.com/post/63 <FONT size=2> <P>نق زدن‌های همه شما را خریدارم.</P></FONT> text/html 2012-09-10T04:00:55+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی ژست های زیباتر از عمل http://vatar.mihanblog.com/post/62 <P align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وقتی حتی در حد حضور اثر گذار (حتی حضور خالی!) در چند جلسه‌ی ساده _ در عین حالی که مسئولیت پذیرفته‌ایم _ احساس تعهد و مسئولیت&nbsp;نمی‌کنیم،&nbsp;آروغ حضور فعال در سطح شهر و کشور زدنمان واقعا خنده دار است.<BR>پز عالی و جیب خالی نمی‌شود عزیز من!<BR>تو وظیفه خودت را اگر انجام بدهی ممنونت می‌شویم، و آن موقع شاید گنده‌گویی‌هایت باورمان شود ...</FONT></P> text/html 2012-09-08T04:04:22+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی نحـــــــــب http://vatar.mihanblog.com/post/61 <P dir=rtl align=right><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>دستنوشته‌های پراکنده یک عدد "دوست" همه چیز تمام ...</FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><A title="" href="http://nahb.mihanblog.com/" target=_blank><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>نحـــــــــب</FONT></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><SPAN lang=EN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>http://nahb.mihanblog.com</FONT></P> <P dir=rtl align=right></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پــــــی‌نوشتــــــ</FONT></SPAN><SPAN lang=EN><FONT size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>:<BR></FONT></SPAN><SPAN lang=FA><FONT size=1 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>- پست سفارشی!!</FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN lang=FA></P></FONT></SPAN> text/html 2012-09-07T03:22:06+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی ما معیاریم! http://vatar.mihanblog.com/post/60 <FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمدیان؛<BR></FONT><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اگر شما همیشه حرف‌هایی بزنید که ما بتوانیم از آن به نفع خودمان استفاده کنیم، شما نزدیکترین فرد به رهبر هستید و از جزئیات و جیک و پوک همه‌ی اتفاقاتی که در بیت آقا، سایت آقا، دفتر آقا و خیابان فلسطین حتی! می‌افتد، باخبرید. اگر همیشه اینجوری باشید، ما انتقاداتمان را نسبت به مواضع شما و برخی صحبت‌های شما در زمان فتنه و بعد از آن، کمی فراموش می‌کنیم. نمیدانم چقدر از این موضوع مطلعید که ما هرموقع دلمان بخواهد یکدفعه‌ای آلزایمر می‌گیریم. مخصوصا اگر این حرف‌ها را در نشست جنبش&nbsp;بزنید که خیلی خوب است. چون اتفاقا نشست جنبش هم خیلی خوب است و از سایر طرح‌هایی که ربطی به نشست جنبش ندارند&nbsp;خیلی بهتر است.<BR></FONT><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خلاصه کنم؛ کلا حرف شما وقتی سند است که به درد ما بخورد.</FONT></P> <P dir=rtl align=left><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>با تشکر<BR></FONT><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یک خوب ژست بگیر جنبشی</FONT></P> <P dir=rtl align=right></P><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <P style="LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پــــــی‌نوشتــــــ:<BR></SPAN>- به عقیده برخی جدیدا آقا حرف‌هایی را&nbsp;در جلسات عمومی میزنند که خودشان صلاح نمی‌بینند منتشر بشود!!!<BR>- </FONT><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>می‌ترسم از اینکه روزی عده‌‌ای با صحبت‌های آقا، صحبت‌های دیگر آقا را نقض و مصادره به مطلوب کنند...</FONT></P></FONT> text/html 2012-07-22T03:10:57+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی بهشت http://vatar.mihanblog.com/post/57 <P align=center><IMG border=1 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://vatar.persiangig.com/image/1983.jpg"></P> <P align=right>رمضان ماه فرصت هاست...<BR>فرصت اینکه به روزمرگی هایمان عطر یاد خدا بدهیم...<BR>فرصت اینکه یاد بگیریم خدایی نفس بکشیم...<BR>و اگر نجنبیم... فرصت ها چون ابر می‌گذرند...</P> text/html 2011-12-04T04:11:57+01:00 vatar.mihanblog.com مهدی حرف های جدی http://vatar.mihanblog.com/post/56 <P align=justify><FONT size=2>یکی از چیزهایی که ممکن است در زندگی مشکل برایم به وجود بیاورد، حرف نزدن، یا حرف را خوب نزدن است. حرفی جدی را دوست دارم به شخص خاصی بزنم و هی این پا و اون پا میکنم، هی حرفم را میخورم، آخرش هم می آیم اینجا و حرفم را مبهم مینویسم و بعد زیر متنی که نوشتم این جمله را اضافه میکنم که :" این مطلب دارای مخاطب خاص است." همه ی عالم و آدم حرف من را به خود میگیرند و من هیچ وقت نخواهم فهمید که مخاطب خاصم، فهمید که مخاطب خاص من بوده؟!!! حرفم را که اینجا میزنم این حرف پرتاب میشود و معلوم نیست به چه کسانی بچسبد و چه کسانی را که اصلا فکر نمیکنم به چه فکرهایی ببرد و چه سو ظن هایی ایجاد کند...<BR>اما تو هیچ وقت دوست نداشتی اینگونه باشی، دوست داشتی همیشه حرفت را، نظرت را، حتی اگر گفتنش برایت سخت باشد رو در روی مخاطبت بزنی، شده پله های یک ساختمان سه طبقه را بالا و پایین میکنی، میروی و برمیگردی، اما حرفت را مستقیم و چشم در چشم مخاطبت میگویی، به نظر تو، گفتن یک حرف به یک شخص خاص، تنها و تنها همان موقعی درست است که جرات این را داشته باشی که حرفت را رو در رویش بزنی، همان موقعی که توانستی به طرف مقابلت نگاه کنی و حرف بزنی همان موقع و همان موقع درست ترین و بهترین زمان برای گفتن حرفت است و نه هیچ وقت دیگر...<BR>این روزها فضای مجازی کار را راحت کرده، اما تو از همین راحتی میترسی، وقتی میخواهی حرفت را در وبلاگ، ایمیل و یا با پیامک بزنی، جسارت بیشتری داری و همین جسارت بیشتر، برایت وحشتناک است، همین که بخشی از محدودیت ها را دیگر پیش روی خودت نمیبینی کار را خراب میکند، ممکن است هر حرفی را که هیچ وقت جرات گفتنش را نداری اینجا بزنی، با این کار، خیلی راحت خودت را راحت میکنی ولی تو این راحتی را، و راحت شدن را دوست نداری...<BR>تو وقتی احساس راحتی میکنی که حرفت را -حتی- درحالی که صدایت میلرزد، رو در رو بزنی و مطمئن باشی که لازم نیست آن حرف را دوباره و در جای دیگر بازگو کنی...<BR><BR></FONT><FONT size=1>-این مطلب دارای هیچگونه مخاطب خاصی نیست<BR></FONT><FONT size=1><BR>-دوستانِ فضاهای رمانتیک با همین "این مطلب دارای مخاطب خاص است" ادامه بدن!، بحث من در مورد حرف های کاملا جدی بود.<BR><BR>-این روزها چه تلخ میگذرند...</FONT></P>